Algemene voorwaarden

Versie augustus 2020

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden

BW: het Burgerlijk Wetboek

Contractant of Opdrachtgever: ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie Huiswerkbegeleiding Culemborg een Overeenkomst sluit met betrekking tot de Diensten

Diensten: individuele of groepsgewijze (huiswerk)begeleiding, bijles, of andere vormen van (onderwijs)begeleiding waaronder ook wordt begrepen examentraining, zomerscholen of lentescholen, welke wordt verzorgd, georganiseerd of waarin wordt bemiddeld door Huiswerkbegeleiding Culemborg.

Leerling: iedere natuurlijke persoon welke op grond van een Overeenkomst gebruik maakt van de Diensten van Huiswerkbegeleiding Culemborg (waarbij aangetekend dat de Leerling en Contractant niet dezelfde behoeven te zijn).

Ouder of Wettelijke vertegenwoordiger: natuurlijk persoon die de leerling rechtsgeldig mag vertegenwoordigen.

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Huiswerkbegeleiding Culemborg en een Contractant met betrekking tot de levering van Diensten door Huiswerkbegeleiding Culemborg

Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van artikel 6:230g BW, zoals elektronische communicatie (e-mail).

School en/of Onderwijsinstelling: Instelling waar onderwijs wordt gegeven.

Huiswerkbegeleiding Culemborg: Huiswerkbegeleiding Culemborg, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 6325825.

Vestiging: de door Huiswerkbegeleiding Culemborg gehuurde locatie als ook een door Huiswerkbegeleiding Culemborg gebruikte locatie bij een onderwijsinstelling waar de Diensten door of namens Huiswerkbegeleiding Culemborg worden verleend.

2. Algemeen

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op (i) iedere aanbieding, (ii) elke offerte en (iii) iedere overeenkomst tenzij hiervan schriftelijk is afgeweken.

2.2. De toepasselijkheid van voorwaarden van de Opdrachtgever wordt nadrukkelijk afgewezen.

2.3. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan elektronische communicatie per e-mail.

2.4. Door inschrijving voor een van de Diensten door Contractant en/of Leerling aanvaarden Contractant en Leerling de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Indien de Contractant en Leerling niet dezelfde persoon zijn, dan verplicht de Contractant zich deze Algemene Voorwaarden aan de Leerling kenbaar te maken en garandeert Contractant jegens Huiswerkbegeleiding Culemborg de naleving van de Algemene Voorwaarden door Leerling.

2.5. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of ontbinding van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is treden partijen in overleg teneinde het ongeldige of onverbindende gedeelte te vervangen door een bepaling waarmee de inhoud en de strekking (zoveel mogelijk) in stand blijven.

2.6. Op verzoek van Contractant en/of Leerling zal Huiswerkbegeleiding Culemborg een kopie van de Algemene Voorwaarden toezenden.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1. De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer Huiswerkbegeleiding Culemborg de inschrijving van de Leerling schriftelijk aanvaardt, en de definitieve inschrijving van de Leerling schriftelijk heeft bevestigd aan Contractant, met inachtneming van artikel 4 van deze overeenkomst.

3.2. Door aanvaarding van de aanbieding of offerte door Contractant, die in dat geval optreedt namens school, onderwijsinstelling of zakelijke dienstverlener.

4. Plaatsing

4.1. De plaatsing van een leerling voor een Dienst op het tijdstip en bij de Vestiging (Vestiging indien er sprake is van fysieke dienstverlening) waarvoor de leerling zich heeft ingeschreven is definitief na bevestiging daarvan door Huiswerkbegeleiding Culemborg.

4.2. Na definitieve plaatsing kan Contractant een aanbetaling verschuldigd zijn. Pas nadat de aanbetaling is ontvangen zal de dienstverlening kunnen starten.

5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1. Huiswerkbegeleiding Culemborg zal de Overeenkomst naar beste vermogen uitvoeren, maar biedt geen garantie voor te behalen studieresultaten of het slagen van de begeleiding, en/of het slagen van de Leerling.

5.2. Huiswerkbegeleiding Culemborg heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk uitgesloten.

5.3. De Contractant is verplicht de juiste contactgegevens aan Huiswerkbegeleiding Culemborg te verstrekken ten behoeve van het contract en de facturatie.

6. Huiswerkbegeleiding

6.1. Inschrijving voor door Huiswerkbegeleiding Culemborg aangeboden huiswerkbegeleiding is mogelijk (i) via de website van Huiswerkbegeleiding Culemborg (www.huiswerkbegeleidingculemborg.nl), (ii) telefonisch of (iii) op de Vestiging.

6.2. Huiswerkbegeleiding Culemborg zal na inschrijving een intakegesprek houden met Leerling alvorens Leerling te plaatsen voor de huiswerkbegeleiding.

6.3. Bij de plaatsing worden de begeleidingsdagen en tijden gepland.

6.4. Verplaatsing is alleen mogelijk indien dit vooraf schriftelijk is overeengekomen. Annulering van de begeleiding leidt niet tot restitutie of vergoeding in welke zin dan ook.

6.5. Voor huiswerkbegeleiding worden maandtarieven berekend. Er is rekening mee gehouden dat niet iedere maand evenveel werkdagen bevat en dat daarmee het aantal begeleidingsdagen per maand kan variëren. Het maandbedrag is echter elke maand gelijk.

6.6. Extra Huiswerkbegeleiding of Huiswerkklas buiten de afgesproken dagen om, wordt apart in rekening gebracht.

6.7. Feestdagen, studiedagen en vakanties

  1. a) Huiswerkbegeleiding Culemborg is gesloten op de volgende officiële feestdagen: nieuwjaarsdag, eerste en tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, eerste en tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag
  2. b) Huiswerkbegeleiding Culemborg kan per schooljaar maximaal 3 studiedagen aanwijzen op welke de vestiging gesloten is.
  3. c) Huiswerkbegeleiding Culemborg is gedurende de reguliere schoolvakanties, met uitzondering van de zomervakantie, tenzij anders meegedeeld geopend, behoudens de periode tussen Kerst en nieuwjaarsdag
  4. d) In vakantieweken kan Huiswerkbegeleiding Culemborg van te voren aan de Contractant gecommuniceerde, gewijzigde openingstijden en –dagen hanteren. Huiswerkbegeleiding Culemborg houdt zich aan het aantal begeleidingsuren dat in een “normale week” ook geboden zou zijn.
  5. e) Gedurende de zomervakantie is Huiswerkbegeleiding Culemborg gesloten. De laatste begeleidingsdag is de laatste werkdag voor de start van de zomervakantie van de regio waarin de Vestiging is gevestigd. De eerste begeleidingsdag is gelijk aan de eerste werkdag van de week na het nieuwe schooljaar van de regio waarin de Vestiging is gevestigd. De overeenkomst loopt gedurende de zomerperiode gewoon door, echter voor deze periode zal geen vergoeding in rekening worden gebracht.

7. (Online) Bijles en Studiecoaching

7.1. Inschrijving voor door Huiswerkbegeleiding Culemborg aangeboden bijles en/of studiecoaching is mogelijk (i) via de website van Huiswerkbegeleiding Culemborg, (ii) telefonisch of (iii) op de Vestiging.

7.2. De minimale afname van bijles is 1x per week.

7.3. Na het verstrijken van een periode van minimaal 1 maand na ingangsdatum kan de overeenkomst op ieder moment worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand. 7.4. Bij de start van de begeleiding worden in beginsel een vaste dag en tijd gepland.

7.5. Als een bijles of studiecoaching van de kant van de Leerling afgezegd wordt (dit geldt ook voor ziekte), vind er geen restitutie plaats.

7.6. Tijdens de vakanties en officiële feestdagen zoals genoemd in artikel 6.7 vinden geen bijlessen plaats. Bijlesdocent en de Leerling kunnen van voorgaande in gezamenlijk overleg afwijken.

7.7. Indien bijles thuis plaatsvindt, dan stelt Huiswerkbegeleiding Culemborg zich nadrukkelijk op het standpunt dat dit onder toezicht van een ouder/verzorger dient plaats te vinden.

7.8. Contractant aanvaardt bij verstrekking van de opdracht de volledige verantwoordelijkheid voor het noodzakelijk toezicht op de bijles of studiecoaching in eigen huis, en houdt toezicht op de behoorlijke invulling van een professionele werkrelatie tussen Leerling en docent.

7.9. Huiswerkbegeleiding Culemborg is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het handelen van een bijlesdocent tijdens bijles of studiecoaching thuis, waaronder, doch niet uitsluitend breuk en diefstal.

8. Overige diensten

8.1. Voor overige diensten kunnen aanvullende voorwaarden per dienst worden afgesproken. Deze aanvullende voorwaarden zullen bij aanmelding kenbaar worden gemaakt en bij plaatsing worden bevestigd.

9. Persoons- en onderwijsgegevens

9.1. Persoonsgegevens worden door Huiswerkbegeleiding Culemborg zorgvuldig bewaard en zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Huiswerkbegeleiding Culemborg. De persoonsgegevens mogen uitsluitend worden gebruikt door Huiswerkbegeleiding Culemborg en aan haar gelieerde vennootschappen voor onderwijsinhoudelijke communicatie met Contractant, Ouder en/of leerling, waaronder in ieder geval begrepen, het verzenden van de Huiswerkbegeleiding Culemborg nieuwsbrief en voortgangsrapportages.

9.2. Voor de begeleiding van Leerling en het voeren en verwerken van de leerlingadministratie is Huiswerkbegeleiding Culemborg volledig afhankelijk van de medewerking van Leerling. Als Leerling niet meewerkt of bewust gegevens achterhoudt of vervalste voor het dientengevolge daarvan eventueel niet slagen van de begeleiding, is Huiswerkbegeleiding Culemborg niet aansprakelijk.

9.3. Tenzij Contractant, Ouder en/of de Leerling hier tegen bezwaar maakt is het Huiswerkbegeleiding Culemborg toegestaan de onderwijsgegevens van Leerling van zijn/haar onderwijsinstelling in te zien. Leerling verstrekt Huiswerkbegeleiding Culemborg hiertoe de benodigde gegevens.

9.4. Contractant en leerling hebben het recht op inzage in de over hen opgenomen gegevens en het (laten) doorvoeren van eventuele correcties.

9.5. Indien Leerling dit expliciet wenst is de door Leerling in vertrouwen aan Huiswerkbegeleiding Culemborg (of een van haar medewerkers) ter beschikking gestelde informatie niet toegankelijk voor Contractant, ouders en/of verzorgers van Leerling, tenzij Huiswerkbegeleiding Culemborg dit in strijd acht met (i) het belang, (ii) de fysieke integriteit en/of (iii) de psychologische integriteit van Leerling, klasgenoten van Leerling of andere betrokkenen, welke openbaarmaking van de ter beschikking gestelde informatie rechtvaardigt. Dit staat uitsluitend ter beoordeling van Huiswerkbegeleiding Culemborg.

10. Tarieven

10.1. Tarieven zijn de op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst op de Overeenkomst vermelde prijzen voor de afgenomen diensten.

10.2. In de maandtarieven zijn vakanties en/of andere dagen waarop de vestiging gesloten is verdisconteerd.

10.3. Indien de leerling niet per de eerste van de maand start of stopt, worden de kosten voor deze maand als volgt berekend. Het aantal kalenderdagen dat het contract in die maand duurt wordt gedeeld door het aantal kalenderdagen van de maand vermenigvuldigd met het maandtarief. Hiermee wordt zoveel mogelijk recht gedaan aan de in werkelijkheid genoten begeleiding.

10.4. Omdat onderwijsdiensten vrijgesteld zijn van Omzetbelasting, is geen BTW verschuldigd, tenzij anders in de Overeenkomst is bepaald.

10.5. Huiswerkbegeleiding Culemborg is gerechtigd vanaf twee maanden na de start van de Overeenkomst de Tarieven te wijzigen en zal de Contractant hiervan minimaal één maand van te voren schriftelijk op de hoogte stellen.

11. Betalingsvoorwaarden

11.1. De diensten met een vaste dienstverleningsfrequentie worden maandelijks gefactureerd.

11.2. Andere diensten waarvan de omvang pas achteraf vastgesteld kan worden, worden maandelijks achteraf gefactureerd. Huiswerkbegeleiding Culemborg kan in voorkomende gevallen een aanbetaling verlangen waarmee betaling vooraf de facto wordt nagestreefd. 11.3. Betaling vindt plaats door middel van een automatische incasso. Circa 7 dagen na factuurdatum wordt het op de factuur vermelde bedrag door Huiswerkbegeleiding Culemborg geïncasseerd.

11.4. Aan andere betaalmethoden dan automatische incasso kunnen kosten zijn verbonden. 11.5. Eventuele klachten tegen de in rekening gebrachte bedragen kunnen ingediend worden binnen 14 dagen na factuurdatum, via info@huiswerkbegeleidingculemborg.nl, tenzij de Contractant de bezwaren redelijkerwijs niet binnen deze termijn kon ontdekken.

12. Niet-tijdige betaling

12.1. Indien de incasso, om welke reden dan ook, twee keer niet uitvoerbaar is, is de Contractant van rechtswege in verzuim en is de Contractant € 15,– kosten verschuldigd in verband met de niet uitvoerbare incasso.

12.2. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal Huiswerkbegeleiding Culemborg een betalingsherinnering verzenden. De daaraan verbonden (buitengerechtelijke) administratiekosten ad € 15,– kunnen bij de tweede herinnering aan de Contractant in rekening gebracht worden.

12.3. In geval van verzuim zijn alle vorderingen, inclusief de wettelijke rente, uit welke hoofde dan ook van Huiswerkbegeleiding Culemborg op de Contractant direct opeisbaar. Indien Huiswerkbegeleiding Culemborg overgaat tot (gerechtelijke) invordering, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de Contractant.

13. Duur en opzegging van de Overeenkomst

13.1. De Overeenkomst wordt aangegaan tot wederopzegging en kan uitsluitend schriftelijk of langs elektronische weg worden opgezegd.

13.2. De overeenkomst is op ieder moment opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

13.3. De opzegtermijn van één maand is ook van toepassing op het wijzigen van het aantal dagen huiswerkbegeleiding en huiswerkklas, behoudens in die gevallen waarin de dienstverlening wordt geïntensiveerd.

14. Op de vestiging

14.1. De openingstijden van de verschillende vestigingen staan op www.huiswerkbegeleidingculemborg.nl vermeld.

14.2. Huiswerkbegeleiding Culemborg is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen tijdens het bezoek aan een Huiswerkbegeleiding Culemborg vestiging.

14.3. Het is Leerling verboden op de Vestiging (i) alcohol, verdovende middelen en/of wapens in bezit te hebben, en/of (ii) onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen aanwezig te zijn, en/of zich agressief te gedragen of te uiten jegens andere leerlingen dan wel begeleiders. Bij overtreding van (één van) deze verboden is Huiswerkbegeleiding Culemborg bevoegd Leerling uit te sluiten van verdere deelname aan de door Huiswerkbegeleiding Culemborg aangeboden dienst en/of de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat Huiswerkbegeleiding Culemborg gehouden is tot enige vorm van schadevergoeding of restitutie van (een gedeelte van) het verschuldigde tarief.

15. Intellectuele eigendom

15.1. Onverminderd het overige in de Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt Huiswerkbegeleiding Culemborg alle rechten en bevoegdheden voor die Huiswerkbegeleiding Culemborg toekomen op grond van de Auteurswet.

15.2. Alle door Huiswerkbegeleiding Culemborg geleverde lesmaterialen, huiswerkopdrachten, agenda, plandocumenten etc. blijven intellectueel eigendom van Huiswerkbegeleiding Culemborg. Vermenigvuldiging en verspreiding ervan is alleen toegestaan wanneer uitdrukkelijk de naam van Huiswerkbegeleiding Culemborg vermeld wordt, Huiswerkbegeleiding Culemborg uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven en onder de voorwaarde dat de verspreiding geen enkel commercieel belang dient.

15.3. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Huiswerkbegeleiding Culemborg voor het verrichten van de Diensten, zijn en blijven eigendom van Huiswerkbegeleiding Culemborg, ook indien deze bij het verrichten van de Diensten aan de Leerling en/of de Contractant beschikbaar zijn gesteld. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan door de Leerling en/of de Contractant is alleen toegestaan na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Huiswerkbegeleiding Culemborg.

 16. Aansprakelijkheid

16.1. Contractant is tegenover Huiswerkbegeleiding Culemborg aansprakelijk voor alle schade die Huiswerkbegeleiding Culemborg lijdt door toedoen van Contractant of Leerling. De Contractant vrijwaart Huiswerkbegeleiding Culemborg tevens voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Diensten schade lijden en welke aan Contractant of Leerling zijn toe te rekenen.

16.2. Indien Huiswerkbegeleiding Culemborg aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld. De beperkingen uit dit artikel gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Huiswerkbegeleiding Culemborg en/of van (een van) haar medewerkers.

16.3. Medewerkers van Huiswerkbegeleiding Culemborg zijn niet gerechtigd tot het doen van uitspraken aangaande de aansprakelijkheid van Huiswerkbegeleiding Culemborg.

16.4. Huiswerkbegeleiding Culemborg selecteert haar medewerkers en docenten zorgvuldig, maar is niet aansprakelijk indien deze tekortschieten in hun taak of zorgvuldigheid. Huiswerkbegeleiding Culemborg aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor tegenvallende (eind)resultaten op basis van de geleverde begeleiding en/of bijles en/of training.

16.5. Huiswerkbegeleiding Culemborg is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal, verlies of beschadiging van zaken tijdens het bezoek aan een Vestiging, of tijdens bijles of studiecoaching thuis. Leerling wordt geadviseerd geen waardevolle spullen onbeheerd achter te laten in de Vestiging.

16.6. Huiswerkbegeleiding Culemborg is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Huiswerkbegeleiding Culemborg is uitgegaan van door Contractant en/of Leerling verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

16.7. De aansprakelijkheid van Huiswerkbegeleiding Culemborg voor derving van genot, gevolgschade, gemiste besparingen en andere indirecte schade is beperkt tot € 1.000,–, zegge: duizend euro.

16.8. De aansprakelijkheid van Huiswerkbegeleiding Culemborg, daaronder begrepen aansprakelijkheid voor letsel- en overlijdensschade, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor Huiswerkbegeleiding Culemborg is verzekerd, en in ieder geval tot maximaal € 10.000,–, zegge: tienduizend euro.

16.9. In geval van aansprakelijkheid van Huiswerkbegeleiding Culemborg zijn Contractant en Leerling gehouden tot overdracht aan Huiswerkbegeleiding Culemborg van alle verhaalsrechten en aanspraken die Contractant en/of Leerling op derden hebben terzake van de schade.

17. Overmacht

17.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van overmacht.

17.2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Huiswerkbegeleiding Culemborg geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Huiswerkbegeleiding Culemborg niet in staat is de verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Huiswerkbegeleiding Culemborg, een lockdown of (overheids)maatregelen als gevolg van een pandemie of een daarmee vergelijkbare situatie, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.

17.3. In geval van overmacht zal Huiswerkbegeleiding Culemborg zich inspannen om een passend alternatief te bieden voor de Dienst in een andere vorm, waaronder uitdrukkelijk begrepen op afstand en/of in online vorm, op een ander tijdstip of bij een andere Vestiging.

17.4. Wanneer Huiswerkbegeleiding Culemborg ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels al dan niet gedeeltelijk en/of al dan niet in een redelijke alternatieve vorm haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Huiswerkbegeleiding Culemborg gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte in rekening te brengen. Contractant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

18. Klachten en geschillen

18.1. Klachten over de verleende diensten dienen door Contractant zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan van de klacht schriftelijk of per e-mail (info@huiswerkbegeleiding Culemborg.nl) o.v.v. klacht, te worden gemeld aan Huiswerkbegeleiding Culemborg. De ingebrekestelling dient een duidelijke omschrijving van de tekortkomingen te bevatten. Bij voorkeur worden klachten tevens telefonisch gemeld teneinde zo spoedig mogelijk een oplossing te bewerkstelligen.

18.2. Indien een klacht naar het oordeel van Huiswerkbegeleiding Culemborg gegrond is, dan zal Huiswerkbegeleiding Culemborg de werkzaamheden alsnog verrichten.

18.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Diensten niet meer mogelijk blijkt, dan zal Huiswerkbegeleiding Culemborg slechts gehouden zijn tot terugbetaling van het gedeelte van het door Contractant betaalde bedrag waarvoor geen Diensten meer geleverd kunnen worden.

18.4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

19. Toepasselijk recht

19.1. Op elke overeenkomst tussen Huiswerkbegeleiding Culemborg en Contractant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien Contractant woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

20. Wijziging en uitleg van de Algemene Voorwaarden

20.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen de Algemene Voorwaarden door Huiswerkbegeleiding Culemborg worden gewijzigd.